Strategie 2024

Focus op duurzaamheid en levenskwaliteit

Wij luisteren en bevorderen de dialoog
Wij nemen onze verantwoordelijkheid voor de natuur en de samenleving.
Daardoor zorgen wij voor een betere levenskwaliteit & voor toegevoegde waarde.

#wijallensamen

Strategie 2024

Focus op duurzaamheid en levenskwaliteit

Al in 2017 is het Tourismusverband Wilder Kaiser onder het motto "Levenskwaliteit in de regio Wilder Kaiser" begonnen met een participatieproces, waarbij toerismedeskundigen, afgevaardigden van de gemeenten plus burgers zich samen afvroegen hoe een toerisme eruit kan zien dat rekening houdt met de behoeften van alle mensen die hier vakantie houden, wonen en werken, en bovendien verantwoordelijk omgaat met de natuur en de samenleving. Daaruit is Strategie 2024 ontstaan, het programma voor de toeristische dienst tot 2024.

In het voorjaar van 2021 heeft de toeristische dienst een reeks workshops gehouden onder de titel "Verandering als kans" om de geldigheid van deze strategie opnieuw te toetsen, haar op sommige gebieden aan te scherpen en waar nodig uit te breiden. Het concept van "levenskwaliteit door duurzaam toerisme" is inmiddels verankerd in ons zelfbeeld. Op lange termijn vormt het de grondslag en het kader voor alle toeristische handelingen in de regio.

De zes actieterreinen

Naast visie en missie, de twee pijlers van het zelfbeeld van het TVB Wilder Kaiser, ligt de focus nu op zes actieterreinen. Die vormen het kader voor concrete initiatieven en projecten, zowel bestaande als toekomstige.

Wij nemen onze verantwoordelijkheid voor de natuur

© TVB Wilder Kaiser

▹ Wij beschermen en verzorgen onze natuurlijke en recreatieve ruimte
▹ Wij gaan zuinig en verantwoord om met hulpbronnen
▹ Wij besteden aandacht aan de toeristische CO2-voetafdruk van onze gasten

Tegen 2024 zullen naar verwachting minstens 33.000 gasten per jaar met de trein komen in plaats van met de auto, waardoor ook het verkeer tussen de regio's zal afnemen. Uitgebreide mobiliteit ter plaatse en verschillende samenwerkingsverbanden met de Deutsche Bahn zijn daartoe reeds op de rails gezet.

De doelstellingen tot 2024 samengevat:
- 33.000 aankomsten met de trein per jaar (= verdrievoudiging ten opzichte van 2018)
- Alternatieven voor de auto nog sterker uitbouwen en aanmoedigen (gratis mobiliteit ter plaatse, e-fietsen en andere milieuvriendelijke vervoersmiddelen promoten).

Wij beleven de regio samen

© TVB Wilder Kaiser

▹ Aantrekkelijke ontmoetingszones in de dorpscentra
▹ Recreatie-infrastructuur die voor iedereen even toegankelijk is
▹ Bij evenementen rekening houden met de belangen van alle betrokken partijen

Alle betrokken partijen hebben baat bij aantrekkelijke, levendige dorpscentra. Vastgelegde, verkeersluwe en voetgangersvriendelijk ontworpen ontmoetingszones dienen als basis voor actieve handel, aantrekkelijke gastronomie en buurtvriendelijke evenementen.

De doelstellingen tot 2024 samengevat:
- Een ontmoetingszone in elk dorp tegen 2024
- Plaatselijke bewoners kunnen gebruik maken van aanbiedingen tegen dezelfde of betere voorwaarden als gasten

Wij zetten ons in voor de levenskwaliteit in de regio Wilder Kaiser

© TVB Wilder Kaiser

▹ We maken het merk "Wilder Kaiser" nog waardevoller
▹ Maatregelen voor een gelijkmatigere bezettingsgraad gedurende het hele jaar
▹ Wij verbeteren de levenskwaliteit door de toegevoegde waarde van het toerisme

Om meer toegevoegde waarde door het toerisme te creëren zonder de druk op de natuur en de plaatselijke bevolking te verhogen, mag de bezettingsgraad alleen in het laag- en tussenseizoen worden verhoogd. Nieuwe hotels die vooral in het hoogseizoen voor meer overnachtingen zorgen, zijn daarentegen niet wenselijk.

Tegelijkertijd rekenen veel verhuurders op bepaalde tijdstippen minder dan de marktprijs. De toeristische dienst wil hier advies geven en ook instrumenten aanreiken om de toegevoegde waarde te verhogen zonder extra overnachtingen. Hoe sterker de regio Wilder Kaiser zich als merk profileert en hoe meer extra diensten we vooraf verkopen, hoe meer de gasten geneigd zullen zijn om te betalen.


De doelstellingen tot 2024 samengevat:
- 20% toename van het aantal overnachtingen in het laagseizoen
- 50% toename van het aantal overnachtingen in het tussenseizoen (uitgaande van een zeer laag niveau)
- Prijsverhoging voor appartementen gedurende het hele jaar met 4% per jaar (incl. inflatie)
- Prijsverhoging voor kamers in het hoogseizoen met 4% per jaar (incl. inflatie)
- Prijsverhoging voor activiteitenprogramma's met 4% per jaar (incl. inflatie)
- De bereidheid om te betalen voor het merk Wilder Kaiser vergroten door prominentere marketing
- Het aandeel van de extra diensten die we vooraf verkopen verhogen tot 30% tegen 2024

Wij ondersteunen regionale kringlopen

© TVB Wilder Kaiser

▹ Wij verbinden toerisme met land- & bosbouw
▹ Wij verbinden toerisme met regionale ambachten
▹ Wij verbinden toerisme met wetenschap & onderzoek

"Regionaal" is trendy, daar is geen twijfel over mogelijk. Terwijl velen pas door corona, lockdown en beperkte mogelijkheden om boodschappen te doen het dorpswinkeltje om de hoek hebben leren waarderen, weet de regio Wilder Kaiser al lang wat haar talrijke en diverse producenten te bieden hebben. Ook in het kader van het burgerparticipatieproject "levenskwaliteit in de regio Wilder Kaiser" werd herhaaldelijk de aandacht gevestigd op de diversiteit en kwaliteit van de regionale producten, en op de wisselwerking tussen land- en bosbouw, ambachten en toerisme. Met het Project "marktplaats" hebben we een belangrijke stap gezet om de regionale kwaliteit voor het voetlicht te brengen en consumenten en producenten samen te brengen.

Wij nemen sociale verantwoordelijkheid

© TVB Wilder Kaiser

▹ Wij bevorderen de dialoog en geven medezeggenschap
▹ Waardering voor verenigingen en landeigenaren
▹ Wij ondersteunen familiebedrijven, maar streven niet naar nieuwe hotels

Welk toerisme komt ten goede aan iedereen? Deze vraag stellen we allereerst in het kader van het participatieproject "levenskwaliteit in de regio Wilder Kaiser". Wat levert immers betere antwoorden op dan een ronde waarin iedereen zijn ideeën, maar ook zijn kritiek kan inbrengen? Wij willen doorgaan op deze weg van participatie en medezeggenschap. De waardering voor buurtbewoners, landeigenaren en verenigingen zien we daarbij als basis voor dialoog en medezeggenschap.

De doelstellingen tot 2024 samengevat:
- Burgers de kans geven tot dialoog, participatie en medezeggenschap
- Waardering voor verenigingen en landeigenaren

Wij werken in het toerisme

© TVB Wilder Kaiser

▹ Wij versterken leiderschapskwaliteiten en betrokkenheid van werknemers
▹ Wij verbeteren regionaal het imago van de toerismesector
▹ Wij versterken regionale feelgoodfactoren en het inkomen

Het is ons doel dat vele burgers banden hebben met het toerisme en er rechtstreeks van profiteren. Daarom is het belangrijk dat we de voorwaarden voor ondernemers en werknemers in het toerisme aantoonbaar verbeteren. De concrete maatregelen die we daarvoor al genomen hebben, zijn de"Kaiserschaft", een groep bijzonder geëngageerde werkgevers in de toerismesector, de StaffCard en de aanwervingscoach. Bovendien handelt de regio proactief door eigen opleidingsprogramma's aan te bieden zoals de "KaiserEDU Talentewerkstatt" (KaiserEDU talentenwerkplaats), die het tekort aan geschoolde arbeidskrachten, dat deels is verergerd door de pandemie, moet tegengaan.

De doelstellingen tot 2024 samengevat:
- Het imago van de branche lokaal verbeteren
- De lonen en voordelen optrekken op bedrijfs- en regionaal niveau
- De randvoorwaarden verbeteren, bijv. kinderopvang, huisvesting en mobiliteit
- Meer steun bieden aan de werkgevers bij het vinden en behouden van personeel

"Toerisme is geen doel op zich, maar een van de vele manieren om de levenskwaliteit in een regio te verbeteren. Daarvoor moeten we allereerst kijken naar de positieve aspecten van het toerisme: de recreatiemogelijkheden, de infrastructuur, de gastronomie, de sociale ontmoetingen en nog veel meer. Anderzijds moeten we ook eerlijk omgaan met de negatieve neveneffecten ervan zoals het verkeer, het energie- en grondverbruik, het lawaai, het afval en de drukte, en daar moeten we samen oplossingen voor vinden", aldus TVB-directeur Lukas Krösslhuber over de participatieve aanpak achter Strategie 2024.

Krösslhuber legt uit waarom het werkprogramma nog voor het beëindigen ervan werd aangepast: "De actualisering was eigenlijk pas voor 2024 gepland. Maar tijdens onze reeks workshops 'Verandering als kans' zagen we zoveel betrokkenheid en gedrevenheid bij de deelnemers, dat we de kans hebben gegrepen om nu al de volgende stap te zetten. En dat betekent: nog meer verantwoordelijkheid nemen voor mens en natuur."

Hoe dat in de praktijk wordt gebracht? "Enerzijds doordat onze inzet voor een duurzaam toerisme op alle niveaus in ons zelfbeeld en onze strategie verankerd zit. Anderzijds door concrete projecten, en dat kunnen zowel bestaande projecten zijn als projecten waar we ons nog intensiever mee willen bezighouden. Voorbeelden zijn gratis mobiliteit ter plaatse, Green Events, de algemeenwelzijnbalans en het afzien van vuurwerk. Maar ook nieuwe projectideeën die rechtstreeks uit het proces zijn voortgekomen, maken duidelijk welke weg we zijn ingeslagen", zegt Krösslhuber.

© TVB Wilder Kaiser
Levenskwaliteit
Levenskwaliteit

in de regio Wilder Kaiser

In 2017 hebben het Tourismusverband Wilder Kaiser en de vier gemeenten Ellmau, Going, Scheffau en Söll het burgerparticipatieproces "Levenskwaliteit in de regio Wilder Kaiser" in het leven geroepen.

In het kader van dit proces werden verschillende initiatieven en projecten gelanceerd en gerealiseerd.

Meer

Video over de eerste versie van Strategie 2024

© Land Tirol
De regio Wilder Kaiser wordt nationaal en internationaal gepromoot.
Zoek accommodatie