Privacyverklaring en informatie

conform art. 13 en 14 AVG

1. Algemeen

De bescherming van uw persoonsgegevens ligt ons na aan het hart. Daarom verwerken wij uw gegevens uitsluitend rechtmatig op basis van de wettelijke voorschriften (de AVG, de Oostenrijkse Datenschutz-Grundverordnung ("DSG") 2018 en het Oostenrijkse Telekommunikationsgesetz 2021 ("TKG"). In deze privacyinformatie lichten wij u in over de belangrijkste aspecten van gegevensverwerking – de aard, omvang en doeleinden van het verzamelen en verwerken van persoonsgegevens – in het kader van het gebruik van onze website en van andere diensten van ons bedrijf.

1.1. Verantwoordelijke voor de verwerking van uw gegevens

De verwerkingsverantwoordelijke (zoals bedoeld in art. 4, punt 7 AVG) voor de verwerking van uw persoonsgebonden gegevens (persoonsgegevens zoals bedoeld in art. 4, punt 1 AVG) is:

Tourismusverband WILDER KAISER
Dorf 35
A-6352 Ellmau
Tel. +43 50509
E-Mail: datenschutz@wilderkaiser.info

Functionaris voor gegevensbescherming:
Wij nemen de bescherming van persoonsgegevens ernstig en hebben daarvoor een externe functionaris voor gegevensbescherming aangesteld. Onze functionaris voor gegevensbescherming is Mr. Martin Zeppezauer, Thurnbichlweg 50, A-6353 Going am Wilden Kaiser, Oostenrijk (www.zepedes.com). U kunt contact opnemen met onze functionaris voor gegevensbescherming via het e-mailadres martin@zepedes.com.

1.2. Doeleinden, categorieën van gegevens en rechtsgronden voor de verwerking van persoonsgegevens

Doeleinden van de verwerking
De doeleinden van de verwerking van uw persoonsgegevens volgen in het algemeen uit onze bedrijfsactiviteit als toeristische organisatie: het ter beschikking stellen van onze online-aanbiedingen, de verwerking van aanvragen/bestellingen/boekingen van klanten, boekhouding, communicatie met handelspartners en klanten. Gedetailleerde informatie over de verwerkingsdoeleinden en eventueel over de verdere verwerking voor andere compatibele doeleinden en over de verwerkte gegevenscategorieën vindt u in de gedetailleerde beschrijvingen van de individuele gegevensverwerkingsprocessen.

Algemene categorieën van gegevens

 • Basisgegevens van personen (bv. naam, geboortedatum en leeftijd, adres)
 • Contactgegevens (bv. e-mailadres, telefoonnummer, faxnummer)
 • Communicatiegegevens (tijdstip en inhoud van de communicatie)
 • Bestel- of boekingsgegevens (bv. bestelde goederen of diensten en rekeninginformatie zoals periode van de dienst, betalingsmethode, factuurdatum, btw-nummer ...)
 • Betalingsgegevens (bv. rekeningnummer, kredietkaartinformatie)
 • Contractinformatie (inhoud van alle soorten contracten)
 • Informatie over internetgebruik (bv. servergegevens, logbestanden en cookies)

Bijzondere categorieën van gegevens ("gevoelige gegevens") conform art. 9 AVG

 • Gegevens over de gezondheid (alleen indien u deze met uw uitdrukkelijke toestemming voor de verwerking van uw opdracht (bv. het doorgeven van een hotel dat gespecialiseerd is in gasten met voedselintoleranties of allergieën) ter beschikking hebt gesteld)

Rechtsgronden voor de verwerking
Voor de in deze privacyverklaring beschreven vormen van gegevensverwerking bestaat in principe geen verplichting om gegevens ter beschikking te stellen. Indien u deze gegevens niet ter beschikking stelt, heeft dat alleen tot gevolg dat wij deze diensten niet kunnen aanbieden. De rechtsgrond voor de verwerking van uw persoonsgegevens die noodzakelijk zijn voor de uitvoering van een contract met u of een opdracht van u aan ons, is art. 6, lid 1, punt b) AVG. Voor zover de verwerking van persoonsgegevens noodzakelijk is voor het uitvoeren van een ons opgelegde wettelijke verplichting (facturatieplicht, boekhoudingsplicht of andere wettelijke documentatieverplichtingen) dient art. 6, lid 1, punt c) AVG als rechtsgrond. Verwerken we uw gegevens om een aan ons opgedragen taak van algemeen belang uit te voeren ("overheidshandelen"), dan is de rechtsgrond art. 6, lid 1, punt e AVG. Is de verwerking noodzakelijk om een gerechtvaardigd belang van ons bedrijf of een derde te behartigen en wegen uw belangen, grondrechten of fundamentele vrijheden niet zwaarder door dan ons belang, dan dient art. 6, lid 1, punt f) AVG ("gerechtvaardigd belang") als rechtsgrond voor de verwerking. In dat geval zullen wij u ook inlichten over onze gerechtvaardigde belangen. Indien wij voor de verwerking van persoonsgegevens geen andere, hierboven toegelichte rechtsgrond hebben, zullen wij u om toestemming voor de gegevensverwerking verzoeken, waarmee wij ons in die gevallen beroepen op art. 6, lid 1, punt a) AVG of, in het geval van de verwerking van gevoelige gegevens, op art. 9, lid 2, punt a) AVG als rechtsgrond. Deze toestemming kunt u te allen tijde kosteloos intrekken, zonder dat dit afbreuk doet aan de rechtmatigheid van de verwerking op basis van de toestemming vóór de intrekking daarvan.

1.3. Doorgifte van gegevens aan verwerkers en derden

Wij verwerken uw persoonsgegevens met hulp van verwerkers, die ons helpen bij het ter beschikking stellen van onze diensten. Deze verwerkers zijn met een passende overeenkomst zoals bedoeld in art. 28 AVG verplicht tot strikte bescherming van uw persoonsgegevens en zij mogen uw persoonsgegevens voor geen enkel ander doeleinde verwerken dan om onze diensten ter beschikking te stellen. Om welke verwerkers het gaat, vindt u in de gedetailleerde beschrijvingen van de afzonderlijke gegevensverwerkingsprocessen.

Het doorgeven van uw persoonsgegevens aan andere bedrijven dan onze verwerkers betreft doorgifte aan economische beroepen, zoals bv. banken, fiscaal adviseurs of accountants. Het doorzenden van persoonsgegevens naar overheidsinstellingen en autoriteiten gebeurt uitsluitend in het kader van dwingende nationale wettelijke voorschriften.

Naargelang uw opdracht (bv. bij boekingen en aanvragen) worden uw persoonsgegevens uitsluitend doorgegeven in de mate dat dit noodzakelijk is, en indien nodig ook aan hotelpartners of andere toeristische dienstverleners (leden van onze organisatie) die noodzakelijk zijn voor de uitvoering van uw opdracht. De doorgegeven persoonsgegevens variëren daarbij naargelang de dienst.

1.4. Doorgiften aan derde landen

In principe verwerken wij uw persoonsgegevens in het EU-gebied. Indien wij gegevens in een derde land (d.w.z. buiten de Europese Unie (EU) of de Europese Economische Ruimte (EER) verwerken of dit in het kader van een beroep op diensten van onze verwerkers of derden wordt gedaan, gebeurt dat slechts wanneer daartoe aan de voorwaarden van art. 44 vv. AVG voor de doorgifte aan derde landen is voldaan: dus op basis van bijzondere waarborgen, zoals de officieel erkende vaststelling van een beschermingsniveau dat overeenstemt met dat van de EU of rekening houdend met officieel erkende contractuele verplichtingen, de zogenaamde "standaardcontractbepalingen van de EU". Wanneer wij ons voor de doorgifte van uw persoonsgegevens als rechtsgrond op de standaardcontractbepalingen van de EU beroepen, dan zullen wij de toelaatbaarheid van die gegevensdoorgiften controleren in het kader van een uitgebreide risicobeoordeling. Indien het resultaat daarvan negatief zou zijn, zullen wij deze gegevens niet zonder uw uitdrukkelijke toestemming conform art. 49, lid 1, punt a) AVG in combinatie met art. 6, lid 1, punt a) AVG aan een derde land doorgeven.

Verwijzing op gegevensoverdrachten naar de VS
Via de diensten Google Tag Manager, Google Analytics, Google Ads Conversion Tracking, Google Remarketing, Google Adsense, Facebook Pixel, Adform, Pinterest Tag (Pinterest Conversion Tracking), Google Maps, Google ReCAPTCHA, YouTube, Snapengage Live Chat Tool en Cloudfront worden uw gegevens (althans in sommige gevallen) ook doorgegeven aan het derde land VS. Autoriteiten of geheime diensten in de VS kunnen toegang krijgen tot uw gegevens zonder dat u daartegen juridische stappen kunt ondernemen. Het Hof van Justitie van de EU heeft daarom bepaald dat er geen toereikend niveau van gegevensbescherming in de zin van artikel 44ff DSGVO bestaat voor de doorgifte van gegevens van de EU naar de VS. Daarom is de rechtsgrondslag voor het gebruik van deze dienst uw uitdrukkelijke toestemming tot het gebruik van deze dienst overeenkomstig art. 49 (1) lit. a DSGVO.

1.5. Gegevenswissing en opslagperiode

Uw persoonsgegevens worden door ons gewist zodra het doeleinde wegvalt waarvoor we uw gegevens verzameld hebben. Zij kunnen langer opgeslagen worden wanneer wij de gegevens verder verwerken voor een doeleinde dat compatibel is met het oorspronkelijke doeleinde. Dat kan ook gebeuren wanneer dat voorzien wordt door wetten, verordeningen of andere voorschriften waaraan ons bedrijf onderworpen is.

1.6. Gegevensbronnen

Wij verzamelen uw persoonsgegevens uitsluitend bij uzelf en maken geen gebruik van andere gegevensbronnen.

1.7. Profilering

Wij maken geen gebruik van procedures voor geautomatiseerde besluitvorming of profilering waaraan voor u rechtsgevolgen zijn verbonden of die u op vergelijkbare wijze aanmerkelijk treffen. Met uw toestemming zullen wij uw gebruiksgegevens echter gebruiken om uw interesses beter te leren kennen en u daardoor informatie te kunnen tonen die voor u interessant is of aanbiedingen op maat te kunnen aanbieden of u dergelijke informatie op websites van derden of socialemediaplatforms te kunnen tonen.

1.8. Bescherming van uw gegevensbeschermingsrechten

In principe hebt u conform de AVG recht op inzage, rectificatie, wissing en beperking van verwerking van uw persoonsgegevens, op gegevensoverdraagbaarheid, op intrekking en om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw gegevens. Neem daarvoor a.u.b. contact op met ons als verwerkingsverantwoordelijke via de in deze privacyinformatie vermelde contactgegevens. Hier in hoofdstuk III vindt u een uitgebreide toelichting bij deze rechten.

Recht om klacht in te dienen
Wanneer u meent dat de verwerking van uw gegevens een inbreuk vormt op het gegevensbeschermingsrecht of dat uw rechten op het gebied van gegevensbescherming op een andere wijze geschonden zijn, kunt u klacht indienen bij de bevoegde toezichthoudende autoriteit. In Oostenrijk is dat de Datenschutzbehörde (Gegevensbeschermingsautoriteit) (Wickenburggasse 8, 1080 Wien, Oostenrijk, e-mail: dsb@dsb.gv.at).

2. Bezoek aan onze website

In dit hoofdstuk informeren wij u hoe we uw persoonsgegevens verwerken bij een bezoek aan onze website.

2.1. Weergave van de website

Servergegevens
Om technische redenen worden op basis van de rechtsgrond van § 165 (3), zin 3 TKG 2021 (noodzakelijk voor het draaien van onze website) o.a. de volgende gegevens verzameld, die uw internetbrowser naar ons of naar ons hostingbedrijf doorstuurt (zogenaamde „serverlogboeken“):

 • browsertype en -versie
 • gebruikt besturingssysteem en type apparaat (bv. desktop/mobiel)
 • website van waaruit u ons bezoekt (referrer URL)
 • website die u bezoekt
 • datum en tijdstip van uw bezoek
 • uw internet protocol-adres (IP-adres)

Deze voor ons anonieme gegevens worden gescheiden van uw eventueel ingevulde persoonsgegevens opgeslagen, zodat wij geen specifieke persoon kunnen identificeren. Ze worden voor statistische doeleinden benut om onze website en onze aanbiedingen te kunnen optimaliseren.

SSL- resp. TLS-versleuteling
Deze site maakt om veiligheidsredenen en ter bescherming van de overdracht van vertrouwelijke inhoud, bijvoorbeeld boekingen of aanvragen die u naar ons als website-exploitant stuurt, gebruik van een SSL- resp. TLS-versleuteling. U herkent een versleutelde verbinding aan het feit dat de adresregel van de browser van "http://" in "https://" verandert en aan het slotsymbool in de adresbalk van uw browser. Als de SSL- resp. TLS-versleuteling geactiveerd is, kunnen derden de gegevens die u naar ons stuurt, niet lezen.

Technische dienstverleners
Wij schrijven en bewerken de inhoud van onze website met de hulp van de volgende dienstverleners, die wij met een overeenkomst zoals bedoeld in art. 28 AVG verplicht hebben om uw gegevens uitsluitend voor zover noodzakelijk in het kader van onze opdracht te verwerken:

MICADO DIGITAL SOLUTIONS GMBH (Hammerschmiedstraße 5, A-6370 Kitzbühel, Oostenrijk)

2.2. Cookies

Cookiebanner - cookies op onze website
Onze website maakt gebruik van cookies, die ons helpen om onze website voor u gebruiksvriendelijker en efficiënter te maken, statistische analyses over het gebruik van onze website uit te voeren of u ook op andere websites inhoud te tonen die voor u interessant is. Cookies zijn kleine tekstbestandjes die dienen om informatie op te slaan over bv. uw bezoek aan websites en die op de computer van de bezoeker van de website opgeslagen worden. De rechtsgrond voor cookies die absoluut noodzakelijk zijn voor de goede werking van onze website (bv. cookie van het winkelmandje) is § 165, (3), zin 3 TKG 2021. Cookies die niet noodzakelijk zijn voor het functioneren van onze website (bv. analyse- of marketingcookies) zijn gedeactiveerd en worden pas geactiveerd als u hiervoor toestemming conform art. 6, lid 1, punt a) AVG geeft in onze cookiebanner (“accepteren”). Door op “Instellingen” te klikken, kunt u individuele cookies of groepen van cookies in- of uitschakelen. Wanneer u het gebruik van cookies op onze website beperkt, kunt u mogelijk niet meer alle functies van onze website volledig gebruiken. In onze cookiebanner vindt u uitgebreide informatie over de cookies die op onze website worden gebruikt.

Wijzigen van de cookie-instellingen in uw browser
Hoe de door u gebruikte browser omgaat met cookies, dus welke cookies geaccepteerd of geweigerd worden, kunt u zelf vastleggen in de instellingen van uw browser. U kunt al op uw computer/apparaat opgeslagen cookies ook te allen tijde zelf wissen. Waar deze instellingen zich precies bevinden, hangt af van uw browser. U kunt uitgebreide informatie hierover raadplegen via de helpfunctie van uw browser.

Bovendien bestaat de mogelijkheid om via de hierna genoemde diensten algemeen bezwaar aan te tekenen tegen cookies en vergelijkbare trackingtechnologieën door uw persoonlijke voorkeuren in te stellen voor het toelaten van technologieën voor reclame op basis van uw gebruik en interesses:

• European Interactive Digital Advertising Alliance (EDAA): https://www.youronlinechoices.com/de/praferenzmanagement/
• Network Advertising Initiative (NAI): https://optout.networkadvertising.org/?c=1#!%2F

2.3. Communicatie met ons

Contactformulier en e-mail
We bieden u op onze pagina de mogelijkheid om met ons contact op te nemen per e-mail en/of via een contactformulier. In dat geval wordt de door u gegeven informatie verwerkt om uw contactname te verwerken op basis van de rechtsgrond “uitvoering van een overeenkomst” conform art. 6, lid 1, punt b) AVG. Er bestaat geen wettelijke of contractuele verplichting om deze persoonsgegevens ter beschikking te stellen. Indien u deze gegevens niet ter beschikking stelt, heeft dat alleen tot gevolg dat u uw wens niet kunt doorsturen en dat wij deze niet kunnen verwerken. Doorgifte aan derden vindt slechts plaats indien dat op de website of in deze privacyverklaring wordt vermeld of noodzakelijk is voor het uitvoeren van het contract of wettelijke voorschriften dat vereisen. We slaan uw gegevens maar zo lang op als nuttig is voor de verwerking van uw aanvragen of voor eventuele vragen om inlichtingen.

2.4. Onlineshop(s)/boekingsporta(a)l(en)

Voor het uitvoeren van prestaties van het contract en de betaling daarvan en de uitvoering van online-aankopen, boekingen en bestellingen van prospectussen verwerken wij uw basispersoonsgegevens, contract- en betalingsgegevens en communicatiegegevens (IP-adres en serverlogboeken) op basis van de rechtsgronden van art. 6, lid 1, punt b) AVG (uitvoering van een contract) en art. 6, lid 1, punt c) AVG (wettelijke verplichting tot boekhouding en archivering).

Wij slaan deze gegevens op zolang het doel dat vereist, wettelijke voorschriften daarin voorzien (de bewaringstermijn van facturen conform § 132 BAO (Bundesabgabenordnung (Oostenrijkse federale belastingwetgeving) is 7 jaar; van bestellingen van tegoedbonnen tot het einde van de inwisselingstermijn 30 jaar) of wij deze gegevens op basis van de rechtsgrond van art. 6, lid 1, punt f AVG (gerechtvaardigd belang) nodig hebben om ons te verdedigen tegen eventuele schadeclaims. Mocht u de bestelprocedure afbreken, dan slaan wij de gegevens gedurende 14 dagen op om eventuele problemen tijdens de bestelprocedure te kunnen oplossen.

Er bestaat geen wettelijke of contractuele verplichting om de persoonsgegevens ter beschikking te stellen. Indien u deze gegevens niet ter beschikking stelt, heeft dat alleen tot gevolg dat wij uw boekingen/bestellingen niet kunnen verwerken.

Feratel DESKLINE online boekingen, boekingsaanvragen en bestellingen van prospectussen
Voor de verwerking van onlineboekingen, bestellingen van prospectussen en aanvragen verwerken wij uw persoonsgegevens om u de geboekte prestaties ter beschikking te kunnen stellen met de hulp van onze dienstverlener feratel Media Technologies AG (Maria-Theresien-Straße 8, A-6020 Innsbruck, Oostenrijk). Daartoe slaan wij voorraadgegevens, communicatiegegevens, contractgegevens, betalingsgegevens van onze klanten, belangstellenden en andere zakenpartners op en verwerken wij deze. De verwerking gebeurt ten behoeve van het uitvoeren van prestaties van het contract of het uitvoeren van precontractuele prestaties op basis van de rechtsgronden van art. 6, lid 1, punt b) AVG (boekingsprocedures, beantwoorden van aanvragen voor offertes en toezenden van prospectussen) en art. 6, lid 1, punt c) AVG (wettelijk verplichte bewaringstermijn van boekingen en facturen). Daarvoor zijn de als verplicht gemarkeerde gegevensvelden vereist als basis en voor de uitvoering van het contract. In het kader van deze vormen van gegevensverwerking delen wij uw persoonsgegevens mee aan derden (hotelpartners of andere toeristische dienstverleners) op basis van de rechtsgrond van art. 6, lid 1, punt b) AVG (wanneer het noodzakelijk is voor het afhandelen van een boeking), of op grond van ons gerechtvaardigd belang conform art. 6, lid 1, punt f) AVG voor het gebruik van de desbetreffende boekingssoftware. We hebben hiervoor met feratel als verwerker een verwerkersovereenkomst gesloten zoals bedoeld in art. 28 AVG, waardoor gegarandeerd is dat uw gegevens uitsluitend in het kader van onze opdracht verwerkt worden. Meer informatie over de gegevensbescherming bij feratel vindt u op: https://www.feratel.com/en/privacy-policy.html.

Tegoedbonnensysteem en merchandisingartikelen van INCERT
Om bestellingen van vakantietegoedbonnen en merchandisingartikelen af te handelen, werken wij met het systeem van het bedrijf INCERT eTourismus GmbH & Co KG (Leonfeldner Strasse 328, A-4040 Linz, Oostenrijk) als onze verwerker. Hiermee kunnen tegoedbonnen geautomatiseerd worden verkocht via “print@home” en afzonderlijk gepersonaliseerd worden met boodschappen, designs en barcodes. Voor de afhandeling van bestellingen hebben wij de volgende gegevens nodig: aanspreking, voor- en achternaam, adres, e-mailadres. We hebben hiervoor met INCERT als verwerker een verwerkersovereenkomst gesloten zoals bedoeld in art. 28 AVG, waardoor gegarandeerd is dat uw gegevens uitsluitend in het kader van onze opdracht verwerkt worden. Meer informatie over de gegevensbescherming bij INCERT vindt u op: https://www.incert.at/en/data-protection/.

Webshop van feratel
Voor de afhandeling van de bestelling/boeking van tickets voor evenementen werken wij met het systeem van het bedrijf feratel Media Technologies AG (Maria-Theresien-Straße 8, A-6020 Innsbruck, Oostenrijk) als onze verwerker. Voor de afhandeling van bestellingen/boekingen hebben wij de volgende gegevens nodig: aanspreking, voor- en achternaam, adres, e-mailadres. We hebben hiervoor met feratel als verwerker een verwerkersovereenkomst gesloten zoals bedoeld in art. 28 AVG, waardoor gegarandeerd is dat uw gegevens uitsluitend in het kader van onze opdracht verwerkt worden. Meer informatie over de gegevensbescherming bij feratel vindt u op: https://www.feratel.com/en/privacy-policy.html.

Externe aanbieders van betalingsdiensten
Om bestellingen/boekingen te betalen, werken wij op basis van de rechtsgrond van art. 6, lid 1, punt b) AVG (uitvoering van een contract) met externe aanbieders van betalingsdiensten die platforms aanbieden waarop u uw betalingen kunt verrichten. De betalingsgegevens die u in het kader van de bestelling hebt ingevoerd (bv. rekeningnummers, creditcardnummers incl. controlegetallen, wachtwoorden/TAN’s enz.) worden uitsluitend door onze aanbieders van betalingsdiensten verwerkt en wij kunnen deze niet inzien. Wij krijgen via onze aanbieders van betalingsdiensten alleen een bevestiging van de uitgevoerde betaling of de informatie dat de betaling niet kon worden uitgevoerd. Meer informatie over gegevensbescherming en de AV van onze aanbieders van betalingsdiensten vindt u op:

Datatrans AG, Kreuzbühlstrasse 26, CH-8008 Zürich, Zwitserland.
Tel. +41 44 256 81 91
E-Mail: info@datatrans.ch
https://www.datatrans.ch/en/privacy-policy/

Stripe, Inc., 510 Townsend Street, San Francisco, CA 94103, USA
E-Mail: support@stripe.com
https://stripe.com/at/privacy

card complete Service Bank AG Lassallestraße 3, A-1020 Wien, Oostenrijk
E-Mail: office@cardcomplete.com
https://www.cardcomplete.com/en/private-customers/data-protection/?set_language=en

Six Payment Services, Zweigniederlassung Österreich, Marxergasse 1B, A-1030 Wien, Oostenrijk
Tel. +43 1 717 01 – 0
E-Mail: info.austria@six-payment-services.com
https://www.six-payment-services.com/en/services/legal/privacy-statement.html

Klarna Bank AB (publ), Sveavägen 46, 111 34 Stockholm, Zweden
Tel. 0046 8-120 120 00
E-Mail: inkorg@klarna.se
https://cdn.klarna.com/1.0/shared/content/legal/terms/Klarna/en_gb/privacy/

2.5. Links naar andere webshops

Verkoop van fanartikelen
Om onze gebruikers in staat te stellen om snel fanartikelen online aan te kopen, plaatsen we op onze website een link naar het platform van het bedrijf Haunold Ges.b.R (Dorf 47, A-6352 Ellmau). Deze link is in de site verwerkt via een HTML-link. Wanneer u op de link klikt, gaat in de browser een nieuw venster met de website van Haunold open. De verdere verwerking van uw persoonsgegevens in het kader van online-aankopen valt onder de verantwoordelijkheid van de verwerkingsverantwoordelijke in het kader van de wet op de gegevensbescherming Haunold Ges.b.R. Meer informatie over de gegevensbescherming bij Haunold Ges.b.R vindt u op: https://www.haunold.at/bezirk-3/imprint#.

Verkoop van kabelbaantickets
Voor de verkoop van kabelbaantickets (seizoenstickets, meerdagentickets en dagtickets) en voor de verkoop van tegoedbonnen voor kabelbaantickets en merchandisingartikelen plaatsen wij op onze website een link naar de onlineticketshop van SkiWelt Wilder Kaiser - Brixental Marketing GmbH (Dorf 84, AT-6306 Söll, Oostenrijk). Deze link is in onze site verwerkt via een HTML-link. Wanneer u op de link klikt, gaat in de browser een nieuw venster met de website van de onlineticketshop van SkiWelt Wilder Kaiser - Brixental Marketing GmbH open. De verdere verwerking van uw persoonsgegevens in het kader van online-aankopen valt onder de verantwoordelijkheid van de verwerkingsverantwoordelijke in het kader van de wet op de gegevensbescherming SkiWelt Wilder Kaiser - Brixental Marketing GmbH. Meer informatie over de gegevensbescherming bij SkiWelt Wilder Kaiser - Brixental Marketing GmbH vindt u op: https://shop.skiwelt.at/en/data-protection.

2.6. E-mail-nieuwsbrief

E-mail-nieuwsbrief (NumBirds)
Op onze website kunt u zich inschrijven voor onze nieuwsbrief. De rechtsgrond voor het verzenden van de nieuwsbrief is uw toestemming zoals bedoeld in art. 6, lid 1, punt a) AVG. Voor de registratie voor onze nieuwsbrief gebruiken wij de zogenaamde "double-opt-in"-procedure. Zo zorgen we ervoor dat niemand zich met het e-mailadres van iemand anders kan aanmelden (bv. met dat van u). U kunt uw toestemming te allen tijde kosteloos intrekken door op de “unsubscribe link” op het einde van elke nieuwsbrief te klikken. De rechtmatigheid van de gegevensverwerking die tot dan toe al heeft plaatsgevonden, blijft door de intrekking onverlet. Na het wissen van uw e-mailadres slaan wij dit op grond van ons gerechtvaardigd belang (art. 6, lid 1, punt f) AVG) nog 3 jaar op om uw oorspronkelijk gegeven toestemming indien nodig te kunnen bewijzen. Voor het uitsturen van onze nieuwsbrief werken wij met dienstverlener NumBirds CRM GmbH (Brixnerstraße 3/3, A-6020 Innsbruck, Oostenrijk). Met NumBirds kunnen wij onze nieuwsbriefcampagnes analyseren. Wanneer u een met de nieuwsbrieftool van NumBirds verstuurde e-mail opent, wordt verbinding gemaakt met de server van NumBirds. Zo kunnen wij zien of een nieuwsbriefmail geopend werd en welke links eventueel aangeklikt werden. Het doel van deze analyses is om toekomstige nieuwsbrieven beter aan te passen aan de interesses van de ontvangers. Bovendien wordt technische informatie, zoals het tijdstip van opvragen, het IP-adres, browsertype en het besturingssysteem van de ontvanger, geregistreerd. Wij hebben met NumBirds een verwerkersovereenkomst zoals bedoeld in art. 28 AVG gesloten om ervoor te zorgen dat uw gegevens alleen verwerkt worden in de mate dat wij dit wensen en u hiervoor toestemming hebt gegeven. Algemene privacyinformatie van NumBirds vindt u op: https://www.sports-tourism.at/de-DE/datenschutz-cookies.

2.7. Digitale informatiediensten / registratie

Registratie "Mijn Kaiser"
Voor het gebruik van deze website is een registratie in principe niet noodzakelijk. Na registratie op deze website krijgt de gebruiker echter in de persoonlijke klantenzone “Mijn Kaiser” ook toegang tot verdere aanbiedingen, extra diensten of services die verband houden met zijn vakantie in de toeristische regio Wilder Kaiser. Als u zich via Google of Facebook bij "Mijn Kaiser" aanmeldt, verzamelen en verwerken wij geen persoonsgegevens die u in Google of Facebook hebt ingevoerd. De authenticatie via Google of Facebook is onderworpen aan de servicevoorwaarden van de betreffende aanbieder. Door de registratie stemt de gebruiker conform art. 6 lid 1 punt a) AVG volledig ermee in dat de door hem ingevoerde persoonsgegevens (aanspreekvorm, voornaam, achternaam, e-mailadres, wachtwoord, adres, telefoonnummer, zelf opgestelde memolijst, geboekte diensten) door de exploitant worden opgeslagen en voor het beschikbaar stellen van de aanvullende content worden gebruikt. De ter beschikking gestelde persoonsgegevens worden voor de duur van de registratie resp. daarna volgens de wettelijke bewaringstermijnen, en hoogstens 3 jaar daarna, opgeslagen en vervolgens gewist. Verdere opslag na beëindiging van de registratie heeft tot doel bij eventuele schendingen van het recht de verantwoordelijke te kunnen identificeren. Deze is daarom conform art. 6 lid 1 punt f) AVG in het zwaarder wegende belang van de exploitant. Nadere informatie over de aanvullende content krijgt de gebruiker tijdens de registratieprocedure.

Registratie “Bürger-, Staff-, FreizeitwohnsitzCard”
Voor het gebruik van deze website is een registratie in principe niet noodzakelijk. Na registratie op deze website krijgt de gebruiker echter ook toegang tot de voordelen van de Bürger-, Staff-, FreizeitwohnsitzCard, voor zover hij daar recht op heeft. De persoonsgegevens (naam, e-mailadres, telefoonnummer, bewijzen van woonplaats en/of dienstverband, gebruiksgegevens van de voordeelkaart) worden door de exploitant slechts rechtmatig – in het bijzonder voor de uitvoering van contractuele verplichtingen (art. 6, lid 1, punt b) AVG), op grond van zwaarder wegende gerechtvaardigde belangen van de exploitant (art. 6, lid 1, punt f) AVG) of op basis van toestemming van de gebruiker (art. 6, lid 1, punt a) AVG) verwerkt en doorgegeven. Indien de rechtmatigheid van een specifieke gegevensverwerking op toestemming van de gebruiker berust, kan deze toestemming te allen tijde (ook gedeeltelijk) worden ingetrokken door een e-mail te sturen naar datenschutz@wilderkaiser.info. Het intrekken van de toestemming laat de rechtmatigheid van de verwerking op basis van de toestemming vóór de intrekking daarvan, onverlet. De persoonsgegevens worden voor de duur van de registratie of langer conform de wettelijke bewaartermijn opgeslagen. Verdere opslag na beëindiging van de gebruiksperiode van de Bürger-, Staff-, FreizeitwohnsitzCard heeft tot doel bij eventuele schendingen van het recht de verantwoordelijke te kunnen identificeren. Dit is daarom conform art. 6 lid 1 punt f) AVG in het zwaarder wegende belang van de exploitant. De e-mailadressen van verwerkers en beheerders in de backend zijn enkel beschikbaar voor Tourismusverband Wilder Kaiser. Om een automatische activering van de Bürger-, Staff-, FreizeitwohnsitzCard mogelijk te maken, werd een interface met het elektronische registratiesysteem van het bedrijf Feratel opgezet. Registratie en gebruik van de Bürger-, Staff-, FreizeitwohnsitzCard is enkel mogelijk, als u akkoord gaat met de gegevensvergelijking.

2.8. Webanalyse - statistische analyses van onze website

Google Tag Manager
Wij werken met de dienst van de aanbieder Google Ireland Limited („Google“) (Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ierland), om website tags in een gemeenschappelijke tool te kunnen beheren. De tool Google Tag Manager zelf (die de tags implementeert) is een domein, dat geen cookies plaatst en ook geen andere persoonsgegevens verzamelt. De tool stelt wel andere tags in werking, die op hun beurt in bepaalde omstandigheden wel gegevens verzamelen. Google Tag Manager doet niets met deze gegevens. Wanneer op het niveau van het domein of de cookies een deactivering werd uitgevoerd, dan blijft die bestaan voor alle tracking tags die met Google Tag Manager geïmplementeerd worden. Meer informatie over de gegevensbescherming bij Google: https://www.google.com/policies/privacy/

Google Analytics
Deze website maakt gebruik van functies van de webanalysedienst Google Analytics. De aanbieder van deze dienst is Google Ireland Limited („Google“) (Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ierland). De rechtsgrond voor het gebruik van deze dienst is uw toestemming conform art. 6, lid 1, punt a) AVG. Google Analytics maakt gebruik van cookies, die op de computer van de bezoeker van de pagina worden opgeslagen en die een analyse mogelijk maken van hoe de bezoeker van de pagina onze website gebruikt . De door het cookie aangemaakte informatie over uw gebruik van deze website wordt doorgaans op Europese servers opgeslagen en slechts bij uitzondering aan een server van Google in de VS overgedragen en daar opgeslagen. Wij gebruiken Google Analytics met geactiveerde IP-anonimisering. Dat betekent dat uw IP-adres door Google doorgaans nog in de Europese Unie ingekort wordt en dat slechts bij uitzondering het volledige IP-adres aan een server van Google in de VS overgedragen en pas daar ingekort wordt. Het IP-adres dat in het kader van Google Analytics door de desbetreffende browser wordt doorgezonden, wordt niet met andere gegevens van Google in verband gebracht. Namens ons zal Google de beschikbare informatie gebruiken om te evalueren hoe de website wordt gebruikt, om rapporten op te stellen over de activiteiten van de website. De bezoeker van de pagina kan voorkomen dat Google Analytics gegevens verzamelt door de cookie-instellingen voor deze website aan te passen. Tegen het verzamelen en opslaan van het IP-adres en de door cookies aangemaakte gegevens kunt u bovendien te allen tijde voor de toekomst bezwaar maken. U kunt de benodigde browser-plug-in op de volgende link downloaden en installeren: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout. We hebben hiervoor met de aanbieder van de dienst als verwerker een verwerkersovereenkomst gesloten zoals bedoeld in art. 28 AVG, waardoor gegarandeerd is dat uw gegevens uitsluitend in het kader van onze opdracht verwerkt worden. Meer informatie over het gegevensgebruik van Google, instellings- en bezwaarmogelijkheden vindt u in de privacyverklaring van Google (https://policies.google.com/privacy) en in de instellingen voor de weergave van advertenties door Google (https://adssettings.google.com/authenticated).

Google Ads Conversion Tracking
Onze website maakt gebruik van de dienst „Google Ads Conversion Tracking“ van de aanbieder Google Ireland Ltd. (Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ierland). Wanneer we advertenties op Google plaatsen, maken we gebruik van het zogenaamde “conversion tracking” (conversies bijhouden). Wanneer u op een door Google geplaatste advertentie klikt, wordt een cookie voor conversion tracking geplaatst (opslagperiode 30 dagen). Zo zien we dat u op een van onze advertenties hebt geklikt en naar onze website werd doorgestuurd. We krijgen echter geen persoonsgegevens, maar vernemen alleen het totale aantal gebruikers dat op een van onze advertenties heeft geklikt en naar een pagina met een conversion tracking tag werd doorgestuurd. We gebruiken Google Ads Conversion Tracking op basis van de rechtsgrond van uw toestemming (instellingen via onze cookiebanner) conform art. 6, lid 1, punt a) AVG. Meer informatie over het gegevensgebruik van Google, instellings- en bezwaarmogelijkheden vindt u in de privacyverklaring van Google (https://policies.google.com/privacy) en in de instellingen voor de weergave van advertenties door Google (https://adssettings.google.com/authenticated).

2.9. Webmarketing

Google Remarketing
Onze website gebruikt op basis van de rechtsgrond van uw toestemming conform art. 6, lid 1, punt a) AVG de functies van „Google Analytics Remarketing“ in combinatie met de apparaatonafhankelijke functies van Google AdWords en Google DoubleClick. Ze worden aangeboden door Google Ireland Ltd. (Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ierland). Deze functie maakt het mogelijk om de met Google Analytics Remarketing samengestelde reclamedoelgroepen aan de apparaatonafhankelijke functies van Google AdWords en Google DoubleClick te koppelen. Zo kunnen gepersonaliseerde reclameboodschappen op basis van uw interesses, die afhankelijk van uw eerder gebruiks- en surfgedrag op uw apparaat (bv. uw mobiele telefoon) aan u werden aangepast, ook op één van uw andere apparaten (bv. uw tablet of pc) worden getoond. Indien u hiervoor toestemming hebt gegeven, koppelt Google hiervoor uw browsegedrag in web- en appbrowsers aan uw Google-account. Zo kunnen op elk apparaat waarop u zich met uw Google-account aanmeldt, dezelfde gepersonaliseerde reclameboodschappen geplaatst worden. Om deze functie te ondersteunen verzamelt Google Analytics door Google geauthenticeerde gebruikers-ID’s, die tijdelijk aan onze Google Analytics-gegevens gekoppeld worden, om doelgroepen voor apparaatonafhankelijke advertenties te definiëren en samen te stellen. U kunt blijvend bezwaar maken tegen apparaatonafhankelijke remarketing/targeting, door gepersonaliseerde reclame in uw Google-account te deactiveren; volg daarvoordeze link: https://www.google.com/settings/ads/onweb/. De samenvoeging van de verzamelde gegevens in uw Google-account gebeurt uitsluitend op grond van uw toestemming, die u bij Google kunt geven of intrekken (conform art. 6, lid 1, punt a) AVG). Meer informatie over de gegevensbescherming bij Google vindt u op: https://www.google.com/policies/privacy/.

Google Adsense
Wij werken op basis van de rechtsgrond van uw toestemming conform art. 6, lid 1, punt a) AVG met de dienst „Google Adsense“ van de aanbieder Google Ireland Ltd. (Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ierland) om u op onze website advertenties van andere bedrijven te tonen. Dat doen we om reclame-inkomsten te genereren. Hiervoor wordt uw IP-adres ingekort en de laatste twee posities worden aan Google doorgegeven. Google maakt gebruik van informatie die Google zelf via cookies over u verzameld heeft om u op onze website advertenties te tonen die voor u interessant zijn. We hebben hiervoor met de aanbieder van de dienst als verwerker een verwerkersovereenkomst gesloten zoals bedoeld in art. 28 AVG, waardoor gegarandeerd is dat uw gegevens uitsluitend in het kader van onze opdracht verwerkt worden. Meer informatie over het gegevensgebruik door Google en over uw instellings- en bezwaarmogelijkheden vindt u op: https://policies.google.com/technologies/ads. Uw instellingen voor de weergave van advertenties door Google kunt u op de volgende link aanpassen: https://adssettings.google.com/authenticated.

Facebook-pixel
Om doelgroepgerichte advertenties op Facebook te plaatsen en acties van gebruikers te kunnen traceren wanneer zij een Facebook-advertentie gezien of aangeklikt hebben, gebruiken wij op basis van de rechtsgrond van uw toestemming conform art. 6, lid 1, punt a) AVG op onze website de Facebook-pixel van Meta Platforms Ireland Ltd. (4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Ierland). Daarmee kunnen wij u ook op Facebook informatie tonen die voor u interessant is en met de aldus verzamelde, voor ons anonieme gegevens evalueren en/of optimaliseren we onze Facebook-advertenties (we zien geen persoonsgegevens van individuele gebruikers, alleen het totale effect). Volgens de privacyinformatie van Facebook koppelt Facebook deze gegevens aan de Facebook-account van de Facebook-gebruiker, waardoor Facebook u inhoud kan tonen die aan uw interesses beantwoordt. Bijzondere informatie over de manier waarop de Facebook-pixel werkt, vindt u in het helpcentrum van Facebook op: https://nl-nl.facebook.com/business/help/742478679120153?id=1205376682832142. Instellingen voor gebruiksgebaseerde reclame op Facebook kunt u zelf aanpassen in uw Facebook-account: https://www.facebook.com/settings?tab=ads. Meer informatie hierover vindt u in de privacyverklaring van Facebook op https://www.facebook.com/privacy/explanation.

Adform
Onze website gebruikt op basis van de rechtsgrond van uw toestemming conform art. 6, lid 1, punt a) AVG de online marketingtool „Adform“ van Adform Germany GmbH (Großer Burstah 50-52, D-20457 Hamburg, Duitsland). Adform maakt gebruik van cookies om voor de gebruikers van onze website relevante advertenties te plaatsen. Adform helpt ons ook de resultaten van onze campagnes te verbeteren en/of te evalueren. Door het plaatsen van Adform-cookies krijgt Adform informatie over welke pagina’s van onze website u hebt bekeken en op welke advertenties van ons u hebt geklikt (conversion tracking). U kunt uw toestemming voor het plaatsen en doorsturen van gegevens naar Adform intrekken via de instellingen in onze cookiebanner of de desbetreffende instellingen in uw browser aanpassen. Meer informatie over de gegevensbescherming bij Adform vindt u op https://site.adform.com/privacy-center/overview/.

Pinterest-tag (Pinterest conversion tracking)
Om onze Pinterest-campagnes te optimaliseren en hun conversie (effectiviteit) te meten, maken wij op basis van de rechtsgrond van art. 6, lid 1, punt a) AVG (goedkeuring) gebruik van de Pinterest-tag (Pinterest Conversion Tracking Pixel) van Pinterest Europe Ltd. (Palmerston House, 2nd Floor, Fenian Street, Dublin 2, Ierland). Zo kunnen wij de bezoekers van onze website die ook lid zijn van Pinterest, ook op Pinterest voor hen interessante reclame tonen. Zo kunnen wij door deze dienst ook de acties van Pinterest-leden volgen wanneer zij een van onze Pinterest-advertenties gezien of aangeklikt hebben. Daarbij worden de volgende persoonsgegevens verwerkt: Informatie over het gebruikte type apparaat en besturingssysteem, het IP-adres daarvan, het tijdstip waarop onze website bezocht werd, de aard en de inhoud van de door ons getoonde advertenties en de reactie op onze advertenties. Deze gegevens zijn voor ons anoniem en wij kunnen de identiteit van de gebruiker niet achterhalen. Pinterest kan deze gegevens volgens hun informatie koppelen aan uw Pinterest-account en ook voor zijn eigen reclamedoeleinden gebruiken. Wij verwerken deze gegevens met Pinterest Europe als "gezamenlijke verantwoordelijken" en hebben met Pinterest Europe een overeenkomst gesloten op grond van Art. 26 van de GDPR (JCA - Joint Controller Agreement), die alle partners onder meer verplicht u de relevante informatie te verstrekken over deze gezamenlijke verwerking in de zin van Art. 12 tot 14 van de GDPR. Art. 12 t/m 14 DSGVO, om een passende bescherming van deze gegevens te waarborgen en u in staat te stellen uw rechten als betrokkene uit te oefenen iSd. Art. 15-21 van de GDPR. Wij zijn met Pinterest Europe overeengekomen dat Pinterest Europe verantwoordelijk is voor de handhaving van de rechten van de betrokkene op grond van Art. 15-20 van de GDPR met betrekking tot de persoonsgegevens die door Pinterest Europe worden verwerkt / opgeslagen op grond van de gezamenlijke verwerking. Voor zover persoonsgegevens worden verwerkt door Pinterest Europe Ltd. in het kader van de gezamenlijke verwerking op de rechtsgrondslag van gerechtvaardigd belang (Art. 6 (1) lit. f DSGVO), hebt u ook het recht om bezwaar te maken op grond van art. 21 DSGVO. Meer informatie over de uitoefening van uw rechten als betrokkene en algemene informatie over gegevensbescherming bij Pinterest Europe Ltd. vindt u op: https://policy.pinterest.com/de/privacy-policy#section-residents-of-the-eea. Informatie over de individuele instelling van de door Pinterest verzamelde gegevens vindt u op: https://help.pinterest.com/de/article/personalization-and-data.

2.10. Integratie van andere diensten en inhoud van derden

Op onze website integreren wij inhoud van derden, zoals bijvoorbeeld video’s van YouTube, kaarten van Google Maps, RSS-feeds of illustraties van andere websites. Daarbij gaan wij er altijd van uit dat de aanbieders van deze inhoud (hierna “derde aanbieders” genoemd) het IP-adres van de gebruikers benutten. Want zonder het IP-adres zouden ze de inhoud niet naar de browser van deze gebruiker kunnen doorsturen. Het IP-adres is dus noodzakelijk om deze inhoud weer te geven. Wij doen ons best om alleen gebruik te maken van inhoud waarvan de aanbieder het IP-adres uitsluitend gebruikt om de inhoud aan te bieden. We hebben er echter geen invloed op of de derde aanbieders het IP-adres bv. voor statistische doeleinden opslaan. De rechtsgrond voor het gebruik van deze diensten is, voor zover zij noodzakelijk zijn voor het functioneren van onze website, ons gerechtvaardigd belang conform art. 6, lid 1, punt f) AVG, en verder uw toestemming conform art. 6, lid 1, punt a) AVG. Informatie over het doeleinde en de omvang van de verdere verwerking en het gebruik van de gegevens door de aanbieders van de ingesloten diensten/inhoud en andere informatie zoals bedoeld in art. 13 en 14 AVG vindt u onder de hieronder vermelde informatieve links. De volgende diensten en inhoud zijn ingesloten in onze website:

Google Maps
Onze website maakt gebruik van de dienst Google Maps van de aanbieder Google Ireland Ltd. (Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ierland). Deze functie stelt ons in staat u op onze website passende kaarten te tonen. Daarbij worden de volgende persoonsgegevens verwerkt: datum en tijdstip van uw bezoek aan onze website, URL van de geraadpleegde website, uw IP-adres en, in voorkomend geval, het voor de routeplanning ingevulde vertrek- en eindpunt. Door Google Maps op deze website te gebruiken verklaart u zich akkoord met het verzamelen, verwerken en gebruiken van de automatisch door Google verzamelde gegevens. De rechtsgrond voor de verwerking van uw gegevens is art. 6, lid 1, punt f) AVG (gerechtvaardigd belang). Ons gerechtvaardigd belang bestaat uit een aantrekkelijke presentatie van ons online-aanbod en de geografische weergave van de aanbiedingen van onze regio. Meer informatie over de richtlijnen van Google inzake gegevensbescherming vindt u op: https://policies.google.com/privacy?hl=nl.

Google ReCAPTCHA
Om de opdrachten die u via een internetformulier plaatst te beschermen, maakt deze website gebruik van de dienst reCAPTCHA van het bedrijf Google Ireland Ltd. (Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ierland). De op basis van de rechtsgrond van ons gerechtvaardigd belang zoals bedoeld in art. 6, lid 1, punt f) AVG uitgevoerde vraag dient om een onderscheid te maken tussen invoer door een mens of misbruik door geautomatiseerde, machinale verwerking. Door de activering van IP-anonimisering op deze website wordt uw IP-adres door Google in de lidstaten van de Europese Unie of in andere staten die partij zijn bij de overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte vooraf ingekort en alleen in uitzonderlijke gevallen wordt het volledige IP-adres naar een server van Google in de VS verzonden en daar ingekort. Het IP-adres dat in het kader van Google reCAPTCHA door uw browser wordt doorgezonden, wordt niet met andere gegevens van Google in verband gebracht. Meer informatie over de richtlijnen van Google inzake gegevensbescherming vindt u op: https://policies.google.com/privacy?hl=nl.

YouTube
Wij integreren video’s van het “YouTube”-platform van de aanbieder Google Ireland Ltd. (Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ierland) in de uitgebreide gegevensbeschermingsmodus. De implementatie gebeurt op grond van art. 6, lid 1, punt f) AVG, waarbij ons belang ligt bij de naadloze integratie van de video’s en daardoor de aantrekkelijke vormgeving van onze website. Indien daarvoor toestemming werd gevraagd, gebeurt de verwerking uitsluitend op grond van uw toestemming conform art. 6, lid 1, punt a) AVG, die u te allen tijde voor de toekomst kunt intrekken. Wanneer u een pagina raadpleegt waarin wij een YouTube video hebben ingesloten, wordt verbinding gelegd met de servers van Google en daarbij wordt de inhoud weergegeven doordat die met uw browser wordt gedeeld. Volgens de informatie van Google worden in de uitgebreide gegevensbeschermingsmodus uw gegevens (vooral welke van onze internetpagina’s u hebt bezocht) en apparaatspecifieke informatie, met inbegrip van uw IP-adres, pas aan de YouTube-server doorgegeven wanneer u de video bekijkt. Voor een deel wordt informatie doorgezonden naar de moedermaatschappij Google Inc., met hoofdzetel in de VS, naar andere bedrijven van Google en naar externe partners van Google, die zich elk buiten de Europese Unie kunnen bevinden. Door op de video te klikken, geeft u toestemming voor deze doorzending. Wanneer u tegelijkertijd bij Google bent aangemeld, wordt deze informatie in uw Google-account geplaatst. Dat kunt u verhinderen door u voor het bezoek aan onze website af te melden bij uw Google-account of door op de volgende link de persoonlijke instellingen in uw Google-account aan te passen: https://adssettings.google.com/authenticated. Meer informatie over de gegevensbescherming bij YouTube vindt u op: https://www.google.com/policies/privacy/.

Snapengage livechat-tool
Om u in staat te stellen rechtstreeks contact op te nemen en hulp op onze website te krijgen, maken wij gebruik van de livechat-tool "Snapengage" van SnapEngage LLC (1919 14th St., Suite 505, Boulder, CO 80302, VSA). Bij een oproep van de Snapengage-widget wordt verbinding gemaakt met de servers van Snapengage, waarbij uw IP-adres naar de server van Snapengage wordt doorgezonden. Om via Snapengage met ons te chatten hoeven geen persoonsgegevens van u te worden opgegeven. Er zijn wel zogenaamde session-cookies nodig om de functionaliteit van Snapengage te waarborgen. De rechtsgrond voor het gebruik van Snapengage is uw toestemming zoals bedoeld in art. 6, lid 1, punt a) AVG. Meer informatie over het gegevensgebruik van Snapengage vindt u op: https://snapengage.com/privacy-policy/ of https://help.snapengage.com/visitor-privacy-what-information-does-snapengage-gather-about-your-website-visitors/.

Cloudfront
Voor een moderne vormgeving en weergave van de geboden inhoud op verschillende apparaten en voor snellere laadtijden maken wij op onze website gebruik van het Content Delivery Network (CDN) Cloudfront van de aanbieder Amazon Web Services Inc. (410 Terry Avenue North, Seattle, WA 98109-5210, VSA). Cloudfront CDN stelt duplicaten van gegevens van een website op verschillende wereldwijd verspreide servers van Amazon Web Services ter beschikking. Door dit bezoek wordt informatie over uw gebruik van onze website (zoals bv. uw IP-adres) naar servers van Amazon (ook buiten de EU) doorgezonden en daar opgeslagen. We maken gebruik van deze dienst op basis van ons gerechtvaardigd belang zoals bedoeld in art. 6, lid 1, punt f) AVG. Ons gerechtvaardigd belang ligt in een aantrekkelijke presentatie van de inhoud van onze website en in ons belang om deze inhoud met zo snel mogelijke laadtijden ter beschikking te kunnen stellen. Om de uitvoering van de JavaScript-code van Amazon CloudFront in het algemeen te voorkomen, kunt u een JavaScript-blocker installeren. Meer informatie over de gegevensbescherming bij Amazon Web Services vindt u op: https://aws.amazon.com/de/data-protection/.

eKomi
Om u de gelegenheid te geven ons en de diensten op onze website te beoordelen, maken wij gebruik van „eKomi“, een tool van de aanbieder eKomi, Ltd. (Markgrafenstraße 11, D-10969 Berlin, Duitsland). Indien u eKomi gebruikt om ons te beoordelen, worden uw gegevens aan eKomi doorgegeven. Ook uw IP-adres wordt daarbij aan eKomi doorgegeven. Na verificatie door eKomi wordt uw beoordeling op onze website en de website van eKomi gepubliceerd. Uw optioneel doorgegeven naam en uw e-mailadres worden daarbij niet gepubliceerd. De rechtsgrond voor de verwerking van uw persoonsgegevens is uw toestemming zoals bedoeld in art. 6, lid 1, punt a) AVG. Meer informatie over de gegevensbescherming bij eKomi vindt u op: https://www.ekomi.co.uk/uk/privacy/.

3. Overige gegevensverwerking in de bedrijfs- en klantencontacten

In dit hoofdstuk lichten wij u in over andere gegevensverwerking buiten onze website.

3.1. Sollicitaties

In het kader van een sollicitatie aan ons doorgegeven contactgegevens en sollicitatiedocumenten worden door ons uitsluitend intern verwerkt ten behoeve van de selectie van geschikte kandidaten voor een dienstverband. Er bestaat geen wettelijke of contractuele verplichting om de persoonsgegevens ter beschikking te stellen. Indien u deze gegevens niet ter beschikking stelt, heeft dat alleen tot gevolg dat u uw wens niet kunt doorsturen en dat wij deze niet kunnen verwerken. De daarbij doorgegeven persoonsgegevens worden door ons conform de wettelijke voorschriften maximaal 6 maanden, en in geval van uitdrukkelijke toestemming van de sollicitant om de documenten als bewijsmateriaal bij te houden, maximaal 2 jaar opgeslagen.

3.2. Online-aanwezigheid op sociale media

Behalve op onze website zijn wij bovendien online aanwezig op sociale netwerken en platforms (Facebook, Pinterest, Instagram en YouTube) om met de daar actieve klanten en zakenpartners te communiceren en hen op deze netwerken over onze diensten te kunnen informeren. Bij het bezoeken van deze netwerken en platforms gelden de AV en de richtlijnen inzake gegevensbescherming van de exploitanten van deze netwerken.

3.3. Wedstrijden

De door u voor de deelname aan onze wedstrijden ter beschikking gestelde persoonsgegevens (e-mailadres, naam, adres) worden door ons uitsluitend gebruikt om een winnaar te bepalen, hem mee te delen dat hij gewonnen heeft en prijzen toe te sturen. Uw gegevens worden niet doorgegeven aan derden. De rechtsgrond voor de verwerking van uw persoonsgegevens is de uitvoering van een contract conform art. 6, lid 1, punt b) AVG. Er bestaat geen wettelijke of contractuele verplichting om de persoonsgegevens ter beschikking te stellen. Indien u de gegevens niet ter beschikking stelt, heeft dat alleen tot gevolg dat u niet aan de wedstrijd kunt deelnemen. Uw gegevens worden voor de duur van de wedstrijd en – voor de afhandeling van eventuele winst- en schadeclaims – maximaal 3 jaar daarna opgeslagen en vervolgens gewist. Door uw deelname verklaart u er zich ook mee akkoord dat uw naam, indien u wint, op onze website en onze openbare social-mediakanalen gepubliceerd wordt.

3.4. Gastenkaartensysteem

Gastenkaartensysteem van feratel
Voor het gebruik van onze regionale gastenkaarten verwerken wij uw persoonsgegevens (voornaam, achternaam, geboortedatum, verblijfsperiode en land van herkomst/postcode) met de hulp van onze dienstverlener feratel Media Technologies AG (Maria-Theresien-Straße 8, A-6020 Innsbruck, Oostenrijk) om u de voordelen van de gratis kaart ter beschikking te stellen. Voorts is het noodzakelijk uw gebruiksgegevens op te slaan voor de facturering en die ook ter beschikking te stellen van onze dienstverleners ter controle van de interne afrekening. De rechtsgrond voor de verwerking is uw toestemming conform art. 6, lid 1, punt a) AVG, die u ons hebt gegeven in het kader van uw aanmelding als gast in uw gastenverblijf. Deze toestemming kunt u te allen tijde kosteloos intrekken. Al gebruikte diensten worden hierdoor niet aangetast en blijven opgeslagen voor afrekeningsdoeleinden. Er bestaat geen wettelijke of contractuele verplichting om de persoonsgegevens ter beschikking te stellen. Indien u deze gegevens niet ter beschikking stelt, heeft dat alleen tot gevolg dat wij u de gastenkaart niet ter beschikking kunnen stellen. We hebben hiervoor met feratel als verwerker een verwerkersovereenkomst gesloten zoals bedoeld in art. 28 AVG, waardoor gegarandeerd is dat uw gegevens uitsluitend in het kader van onze opdracht verwerkt worden. Meer informatie over de gegevensbescherming bij feratel vindt u op: https://www.feratel.com/datenschutz.html.

3.5. U aanmelden voor evenementen

In onze infobureaus hebt u de gelegenheid om u aan te melden voor evenementen van verschillende aanbieders in onze regio. Hiervoor verwerken wij uw persoonsgegevens (naam, e-mailadres en telefoonnummer). Deze gegevens worden door ons op basis van de rechtsgrond van art. 6, lid 1, punt b) AVG (uitvoering van een contract/precontractuele maatregelen) verwerkt en ook aan de organisator van het evenement doorgegeven. Deze gegevens worden door ons na het evenement gewist of vernietigd.

Actuele versie van de privacyverklaring van 06.03.2023

Zoek accommodatie